๑๖ ปี ร.ร.กินนอนวิถีพุทธ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 26 มกราคม 2007.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,067
  กระทู้เรื่องเด่น:
  300
  ค่าพลัง:
  +63,941
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>๑๖ ปี ร.ร.กินนอนวิถีพุทธ</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] [​IMG] ปัจจุบัน ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กหญิง ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เยาวสตรีจำนวนมากยังอยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดแคลนและยากไร้ ครอบครัวแตกแยก เป็นกำพร้า ฯลฯ ทำให้ขาดโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม


  เยาวสตรีจำนวนมาก จึงเป็นเหยื่อและภัยทางสังคม เช่น การถูกล่อลวง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันนำไปสู่การทำแท้ง ความไม่พร้อมในการมีครอบครัว และการติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนของประเทศ
  สถาบันแม่ชีไทย สาขา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยการนำของ แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน ประธานสถาบันแม่ชีไทย ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเยาวสตรีไทย จึงจัดตั้งสถานศึกษาธรรมจารินีวิทยาขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดรับเยาวสตรีที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทั้งตอนต้น และตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
  แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา บอกว่า โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ เป็นโรงเรียนคอนแวนต์วิถีพุทธแห่งแรกของประเทศไทย (BUDDHIST CONVENT SCHOOL) ที่มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและแม่ชีทั่วประเทศ เพราะการให้โอกาสทางการศึกษา คือการช่วยแก้ปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน
  โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ แบบอยู่ประจำ ที่มุ่งหวังจะนำศาสนธรรมเข้ามาแก้ปัญหาสังคมในส่วนของเยาวสตรี รับอุปการะเด็กหญิงที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่กำพร้า มาจากครอบครัวยากจน แตกแยก หรือเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากทั่วประเทศ ให้เรียนฟรี ในหลักสูตรสามัญศึกษา ระดับมัธยม ๑-๓ ตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะอาชีพ
  เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ตามหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด ทำเบเกอรี่ ตัดเย็บเสื้อผ้า และมีหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก เป็นภาคบังคับ สำหรับนักเรียนทุกคน ที่จะต้องจบชั้น ม.๓ ด้วย
  เรายังมีกิจวัตรประจำวัน คือ รักษาศีล ๕ สวดมนต์ ทำสมาธิ เพื่อสืบต่อทายาทพระศาสนา ในส่วนของแม่ชี และเพื่อสืบสานคุณธรรม พัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
  สำหรับทิศทางในอนาคตของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา แม่ชีอรรณอัมไพ บอกว่า เราอยากจะช่วยเหลือเยาวสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงระดับอุดมศึกษา เราหวังจะบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้พวกเขาตั้งแต่เยาว์วัย ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันก็ตั้งใจจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานการประเมินจากภายนอก และตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการทำงานกับเยาวสตรี ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่นับวันจะซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย
  "เด็กผู้หญิงในไทยยังขาดโอกาสทางการศึกษาสูงมาก เพราะมีสถานศึกษาไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง เยาวสตรีจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับโอกาสแม้แต่จะศึกษาตามภาคบังคับ (ม.๓) เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ครอบครัวยากจน หรือครอบครัวแตกแยก ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง การเรียนฟรียังไม่ฟรีจริง เพราะฟรีเฉพาะค่าเทอม แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ที่จำเป็น" แม่ชีอรรณอัมไพ กล่าวพร้อมกับบอกด้วยว่า
  การพัฒนาต่างๆ เหล่านั้น ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบัน โรงเรียนได้เงินอุดหนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง และจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดต่างๆ อีก ๓ ส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอ ทำให้รับอุปการะนักเรียนได้ในจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องกับจำนวนของเยาวสตรีที่ประสบปัญหา และอยู่ในภาวะยากลำบาก ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ น.ส.จินตนา บุญแสวง อายุ ๑๖ ปี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธว่า หลังจากเรียนจบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ประกอบกับฐานะทางบ้านยากจน จึงไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ แต่โชคดีที่คุณครูวันเพ็ญให้มาเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ นับว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว เพราะว่าการเรียนที่นี่ เราได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะ เพื่อเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอย่างเข้มแข็ง และไม่ถูกเอาเปรียบจากสังคม

  ---------ล้อมกรอบ----------
  ID: 6473304 การเพาะเห็ดของนักเรียน เพื่อให้รู้จักสร้างรายได้ (ใส่ไว้ในล้อมกรอบ)

  กิจกรรมประจำวันของนักเรียน
  โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ มีหลักสูตรวิชาธรรมศึกษา วิชาสามัญ และวิชาชีพ มุ่งอบรมและให้การศึกษาแก่แม่ชี เยาวสตรีทั่วไป มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาเยาวชนในทุกด้าน ให้ถึงพร้อมด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย มีความรักชาติ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมได้ตามศักยภาพ
  กิจกรรมประจำวันของนักเรียนที่นี่ เริ่มต้นตั้งแต่เวลา ๐๔.๔๕ น. ตื่นนอนและทำงานที่ตนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เช่น ทำความสะอาด ตามแม่ชีไปบิณฑบาต ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า และทำสมาธิ ๐๙.๐๐ น. เรียนวิชาสายสามัญ ตามตารางที่กำหนด ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๒.๓๐ น. เรียนวิชาสายสามัญ ช่วงบ่าย ๑๖.๓๐ น. เรียนทักษะอาชีพตามฐานที่ตนเองถนัด ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๘.๓๐ น. ดูทีวีตามรายการที่กำหนด / อ่านหนังสือ / ทำการบ้าน ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และทำสมาธิ ๒๒.๐๐ น. เข้านอน (นักเรียนทุกคนจะรับศีลอุโบสถทุกวันพระ และเรียนธรรมะในช่วงเข้าพรรษา)
  ประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคทุนสนับสนุนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้ดังนี้ ๑. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.ปากท่อ ในนาม "มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา" ๒.โอนเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา" ธนาคารกรุงไทย สาขาปากท่อ เลขที่ ๗๒๑-๑๐๖๒๙-๘ (เลขที่บัญชีไม่ครบ ช่วยเช็คด้วย) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามแยกวังมะนาว เลขที่ ๕๖๗-๐-๐๘๗๗๐-๘ เมื่อส่งเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร ๐-๓๒๓๕-๘๓๖๔ เพื่อทางมูลนิธิจะได้ส่งใบอนุโมทนาบัตรถึงผู้บริจาค ส่วนนักเรียนหญิงที่ด้อยโอกาสประสงค์จะเข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่โทร.๐-๓๒๒๘-๑๐๕๘, ๐-๓๒๓๕-๘๓๖๔, ๐๘-๙๗๔๔-๘๖๖๕ 0 เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง / ภาพ นัทพล ทิพย์วาทีอมร 0

  -->
  [​IMG]

  ปัจจุบัน ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กหญิง ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เยาวสตรีจำนวนมากยังอยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดแคลนและยากไร้ ครอบครัวแตกแยก เป็นกำพร้า ฯลฯ ทำให้ขาดโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม
  เยาวสตรีจำนวนมาก จึงเป็นเหยื่อและภัยทางสังคม เช่น การถูกล่อลวง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันนำไปสู่การทำแท้ง ความไม่พร้อมในการมีครอบครัว และการติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนของประเทศ
  สถาบันแม่ชีไทย สาขา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยการนำของ แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน ประธานสถาบันแม่ชีไทย ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเยาวสตรีไทย จึงจัดตั้งสถานศึกษาธรรมจารินีวิทยาขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดรับเยาวสตรีที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทั้งตอนต้น และตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

  [​IMG]

  แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา บอกว่า โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ เป็นโรงเรียนคอนแวนต์วิถีพุทธแห่งแรกของประเทศไทย (BUDDHIST CONVENT SCHOOL) ที่มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและแม่ชีทั่วประเทศ เพราะการให้โอกาสทางการศึกษา คือการช่วยแก้ปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน
  โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ แบบอยู่ประจำ ที่มุ่งหวังจะนำศาสนธรรมเข้ามาแก้ปัญหาสังคมในส่วนของเยาวสตรี รับอุปการะเด็กหญิงที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่กำพร้า มาจากครอบครัวยากจน แตกแยก หรือเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากทั่วประเทศ ให้เรียนฟรี ในหลักสูตรสามัญศึกษา ระดับมัธยม ๑-๓ ตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะอาชีพ
  เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ตามหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด ทำเบเกอรี่ ตัดเย็บเสื้อผ้า และมีหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก เป็นภาคบังคับ สำหรับนักเรียนทุกคน ที่จะต้องจบชั้น ม.๓ ด้วย
  [​IMG]

  เรายังมีกิจวัตรประจำวัน คือ รักษาศีล ๕ สวดมนต์ ทำสมาธิ เพื่อสืบต่อทายาทพระศาสนา ในส่วนของแม่ชี และเพื่อสืบสานคุณธรรม พัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
  สำหรับทิศทางในอนาคตของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา แม่ชีอรรณอัมไพ บอกว่า เราอยากจะช่วยเหลือเยาวสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงระดับอุดมศึกษา เราหวังจะบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้พวกเขาตั้งแต่เยาว์วัย ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันก็ตั้งใจจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานการประเมินจากภายนอก และตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการทำงานกับเยาวสตรี ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่นับวันจะซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย
  "เด็กผู้หญิงในไทยยังขาดโอกาสทางการศึกษาสูงมาก เพราะมีสถานศึกษาไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง เยาวสตรีจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับโอกาสแม้แต่จะศึกษาตามภาคบังคับ (ม.๓) เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ครอบครัวยากจน หรือครอบครัวแตกแยก ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง การเรียนฟรียังไม่ฟรีจริง เพราะฟรีเฉพาะค่าเทอม แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ที่จำเป็น" แม่ชีอรรณอัมไพ กล่าวพร้อมกับบอกด้วยว่า

  [​IMG]

  การพัฒนาต่างๆ เหล่านั้น ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบัน โรงเรียนได้เงินอุดหนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง และจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดต่างๆ อีก ๓ ส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอ ทำให้รับอุปการะนักเรียนได้ในจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องกับจำนวนของเยาวสตรีที่ประสบปัญหา และอยู่ในภาวะยากลำบาก ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา
  นอกจากนี้ น.ส.จินตนา บุญแสวง อายุ ๑๖ ปี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธว่า หลังจากเรียนจบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ประกอบกับฐานะทางบ้านยากจน จึงไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ แต่โชคดีที่คุณครูวันเพ็ญให้มาเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ นับว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว เพราะว่าการเรียนที่นี่ เราได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะ เพื่อเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอย่างเข้มแข็ง และไม่ถูกเอาเปรียบจากสังคม
  ---------ล้อมกรอบ---------- [​IMG]
  ID: 6473304
  การเพาะเห็ดของนักเรียน เพื่อให้รู้จักสร้างรายได้ (ใส่ไว้ในล้อมกรอบ)


  กิจกรรมประจำวันของนักเรียน


  [​IMG]

  โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ มีหลักสูตรวิชาธรรมศึกษา วิชาสามัญ และวิชาชีพ มุ่งอบรมและให้การศึกษาแก่แม่ชี เยาวสตรีทั่วไป มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาเยาวชนในทุกด้าน ให้ถึงพร้อมด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย มีความรักชาติ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมได้ตามศักยภาพ
  กิจกรรมประจำวันของนักเรียนที่นี่ เริ่มต้นตั้งแต่เวลา ๐๔.๔๕ น. ตื่นนอนและทำงานที่ตนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เช่น ทำความสะอาด ตามแม่ชีไปบิณฑบาต ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า และทำสมาธิ ๐๙.๐๐ น. เรียนวิชาสายสามัญ ตามตารางที่กำหนด ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๒.๓๐ น. เรียนวิชาสายสามัญ ช่วงบ่าย ๑๖.๓๐ น. เรียนทักษะอาชีพตามฐานที่ตนเองถนัด ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๘.๓๐ น. ดูทีวีตามรายการที่กำหนด / อ่านหนังสือ / ทำการบ้าน ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และทำสมาธิ ๒๒.๐๐ น. เข้านอน (นักเรียนทุกคนจะรับศีลอุโบสถทุกวันพระ และเรียนธรรมะในช่วงเข้าพรรษา)
  ประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคทุนสนับสนุนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้ดังนี้ ๑. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.ปากท่อ ในนาม "มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา" ๒.โอนเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา" ธนาคารกรุงไทย สาขาปากท่อ เลขที่ ๗๒๑-๑๐๖๒๙-๘ (เลขที่บัญชีไม่ครบ ช่วยเช็คด้วย) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามแยกวังมะนาว เลขที่ ๕๖๗-๐-๐๘๗๗๐-๘ เมื่อส่งเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร ๐-๓๒๓๕-๘๓๖๔ เพื่อทางมูลนิธิจะได้ส่งใบอนุโมทนาบัตรถึงผู้บริจาค ส่วนนักเรียนหญิงที่ด้อยโอกาสประสงค์จะเข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่โทร.๐-๓๒๒๘-๑๐๕๘, ๐-๓๒๓๕-๘๓๖๔, ๐๘-๙๗๔๔-๘๖๖๕

  0 เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง / ภาพ นัทพล ทิพย์วาทีอมร 0


  ------------------------
  Ref.
  http://www.komchadluek.net/2007/01/26/j001_85212.php?news_id=85212


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 2502_copy6.jpg
   2502_copy6.jpg
   ขนาดไฟล์:
   31.5 KB
   เปิดดู:
   3,812
  • 2501_copy11.jpg
   2501_copy11.jpg
   ขนาดไฟล์:
   33.4 KB
   เปิดดู:
   3,841
  • 6473297low.jpg
   6473297low.jpg
   ขนาดไฟล์:
   10.3 KB
   เปิดดู:
   174
  • 6473299low.jpg
   6473299low.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23.1 KB
   เปิดดู:
   230
  • 6473305low.jpg
   6473305low.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15 KB
   เปิดดู:
   228
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2007
 2. mayongnes

  mayongnes เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2006
  โพสต์:
  180
  ค่าพลัง:
  +2,448
  โอ้วโหว มีมโนมยิทธิด้วยนี่แจ๋วเลย
   
 3. sacrifar

  sacrifar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  551
  ค่าพลัง:
  +3,218
  เลขบัญชีกรุงไทยครับ ๗๒๑-๑-๑๐๖๒๙-๘

  อนุโมทนากับท่านแม่ชี และทุกๆท่านครับ
  สิ่งดีๆแบบนี้น่าส่งเสริมครับ น่าจะได้เงินทุนจากรัฐเยอะๆหน่อย
  แต่ แหม่ เงินไปไหนหมด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2007
 4. countdown

  countdown เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,019
  ค่าพลัง:
  +3,164
  สุดยอดแล้วเค้าเรียกว่าโรงเรียนแห่งทางเทวดา
   
 5. chotiwat

  chotiwat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  104
  ค่าพลัง:
  +570
  ที่เชียงใหม่ก็มีแบบนี้เช่นกันครับ เป็นโรงเรียนกินนอนหญิงล้วน วิถีพุทธ อยู่ที่วัดป่าดาราภิรมย์ ก่อตั้งโดยพระพุทธพจนวราภรณ์ครับ ชื่อโรงเรียนเมตตานารี คล้ายกับโรงเรียนเมตตาศึกษา ที่เป็นโรงเรียนชายล้วน แต่ไม่กินนอนตั้งอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ก่อตั้งโดยพระพุทธพจนวราภร์เช่นกันครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 มกราคม 2007
 6. kanjana

  kanjana Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +96
  ดีใจจังมีโรงเรียนแบบนี้ด้วย
   
 7. cheterk

  cheterk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  512
  ค่าพลัง:
  +1,568
  ธรรมใดสมควรแล้ว ย่อมได้รับการยกย่องทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
   
 8. ri_thai13

  ri_thai13 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  250
  ค่าพลัง:
  +2,252
  นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงสังวรให้มาก เรามาที่นี้ เพื่อชดใช้กรรมกันทั้งนั้น ทั้งกรรมดี กรรมชั่ว วัฎฎะสงสารนี้ และที่ประเสริฐที่สุดคือได้มาเป็นมนุษย์ ที่มีโอกาสสร้างบำเพ็ญบารมี คือ สร้างบุญ ถือ ศีล ภาวนา เพื่อให้รุดพ้น จากวัฏฏะสงสาร เราควรจะหันมามองสิ่งใดคือความเป็นจริง และแท้จริงของความเป็นมนุษย์ สิ่งที่เราควรละเว้น คือการทำบาป แต่สร้างบุญ เพื่อจะ รุดพ้นจากบ่วงนี้ เพื่อ ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งความปราถนาของเทวดา และ มนุษย์ ทั้งหลาย ช่วยกันส่งเสริมต่อไปมาก ๆ นะคะ
  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่บำเพ็ญเพียรอยู่นะคะ อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ คะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...