พระอริยะเจ้าทุกลำดับ สามารถเห็นพระนิพพาน ได้ไหม

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ชมทรัพย์, 29 ตุลาคม 2020.

 1. ชมทรัพย์

  ชมทรัพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  523
  ค่าพลัง:
  +236
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๓
  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
  [​IMG]


  [๒๕๘] ปัญญาในความเป็นผู้มีความชำนาญในอินทรีย์ ๓ ประการ
  โดยอาการ ๖๔ เป็นอาสวักขยญาณอย่างไร ฯ

  อินทรีย์ ๓ ประการเป็นไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ๑
  อัญญินทรีย์ ๑ อัญญาตาวินทรีย์ ๑ ฯ

  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ย่อมถึงฐานะเท่าไร อัญญินทรีย์ย่อมถึงฐานะ
  เท่าไร อัญญาตาวินทรีย์ย่อมถึงฐานะเท่าไร ฯ

  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ย่อมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปัตติมรรค
  อัญญินทรีย์ย่อมถึงฐานะ ๖ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล
  อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อัญญาตาวินทรีย์ย่อมถึงฐานะ ๑ คือ
  อรหัตตผล ฯ


  [๒๕๙] ในขณะโสดาปัตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์มีสัทธิน-
  *ทรีย์ซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็นบริวาร วิริยินทรีย์มีการประคองไว้เป็นบริวาร
  สตินทรีย์มีความตั้งมั่นเป็นบริวาร สมาธินทรีย์มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวาร ปัญญิน
  ทรีย์มีความเห็นเป็นบริวาร มนินทรีย์มีความรู้แจ้งเป็นบริวาร โสมนัสสินทรีย์
  มีความยินดีเป็นบริวาร ชีวิตินทรีย์มีความเป็นอธิบดีในความสืบต่อที่กำลังเป็นไป
  เป็นบริวาร ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปัตติมรรค นอกจากรูปซึ่งมีจิตเป็น
  สมุฏฐาน เป็นกุศลทั้งหมดนั่นแล ล้วนไม่มีอาสวะ เป็นธรรมเครื่องนำออก
  เป็นธรรมเครื่องให้ถึงความไม่สั่งสม เป็นโลกุตตระ มีนิพพานเป็นอารมณ์
  ในขณะโสดาปัตติมรรค
  อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ มีอินทรีย์ ๘ ประการนี้ซึ่งมี
  สหชาตธรรมเป็นบริวาร มีธรรมอื่น ๆ เป็นบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันเป็นบริวาร
  มีธรรมที่ประกอบกันเป็นบริวาร เป็นสหรคต เกิดร่วมกัน เกี่ยวข้องกัน ประกอบ
  ด้วยกัน ธรรมเหล่านั้นแลเป็นอาการและเป็นบริวารของอนัญญาตัญญัสสามี-
  *ตินทรีย์นั้น ฯ


  [๒๖๐] ในขณะโสดาปัตติผล อัญญินทรีย์มีสัทธินทรีย์ซึ่งมีความน้อมใจ
  เชื่อเป็นบริวาร ... ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปัตติผล ทั้งหมดนั่นแลเป็น
  อัพยากฤต นอกจากรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ล้วนไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ
  มีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะโสดาปัตติผล อัญญินทรีย์มีอินทรีย์ ๘ ประการนี้ซึ่งมี
  สหชาตธรรมเป็นบริวาร ... ธรรมเหล่านั้นแลเป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญิน
  ทรีย์นั้น ฯ


  [๒๖๑] ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทคามิผล ฯลฯ
  ในขณะอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะอนาคามิผล ฯลฯ

  ในขณะอรหัตตมรรค อัญญินทรีย์มีสัทธินทรีย์ซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็น
  บริวาร ฯลฯ ชีวิตินทรีย์มีความเป็นอธิบดีในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวาร
  ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะอรหัตตมรรค นอกจากรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ทั้งหมด
  นั่นแลเป็นกุศลล้วนไม่มีอาสวะ เป็นธรรมเครื่องนำออก เป็นธรรมเครื่องให้ถึง
  ความไม่สั่งสม เป็นโลกุตตระ มีนิพพานเป็นอารมณ์ ในขณะอรหัตตมรรค
  อัญญินทรีย์มีอินทรีย์ ๘ ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเป็นบริวาร ... ธรรมเหล่านั้น
  แลเป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญินทรีย์นั้น ฯ


  [๒๖๒] ในขณะอรหัตตผล อัญญาตาวินทรีย์มีสัทธินทรีย์ ซึ่งมีความ
  น้อมใจเชื่อเป็นบริวาร วิริยินทรีย์มีการประคองไว้เป็นบริวาร สตินทรีย์มีความ
  ตั้งมั่นเป็นบริวาร สมาธินทรีย์มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวาร ปัญญินทรีย์มีความเห็น
  เป็นบริวาร มนินทรีย์มีความรู้แจ้งเป็นบริวาร โสมนัสสินทรีย์มีความยินดีเป็น
  บริวาร ชีวิตินทรีย์มีความเป็นอธิบดีในการสืบต่อ ที่กำลังเป็นไป เป็นบริวารธรรม
  ทั้งหลายที่เกิดในขณะอรหัตตผล ทั้งหมดนั่นแลเป็นอัพยากฤตนอกจากรูปที่มีจิต
  เป็นสมุฏฐาน ล้วนไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ มีนิพพานเป็นอารมณ์ ในขณะ
  อรหัตตผล อัญญาตาวินทรีย์มีอินทรีย์ ๘ ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเป็นบริวาร
  มีธรรมอื่น ๆ เป็นบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันเป็นบริวาร มีธรรมที่ประกอบกันเป็น
  บริวาร เป็นสหรคต เกิดร่วมกัน เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วยกันธรรมเหล่านั้นแล
  เป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญาตาวินทรีย์นั้น อินทรีย์ ๘ หมวดเหล่านี้ รวม
  เป็นอาการ ๖๔ ด้วยประการฉะนี้ ฯ


  [๒๖๓] คำว่า อาสวะ ความว่า อาสวะเหล่านั้นเป็นไฉน อาสวะ
  เหล่านั้น คือกามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ

  อาสวะเหล่านั้นย่อมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ
  ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันเป็นเหตุให้ไปสู่อบาย ย่อมสิ้นไปเพราะโสดาปัตติมรรค
  อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะโสดาปัตติมรรคนี้ กามาสวะส่วนหยาบ ๆ ภวาสวะ
  อวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยู่ร่วมกันกับกามาสวะนั้น ย่อมสิ้นไปเพราะสกทาคามิมรรค
  อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะทั้งสิ้น ภวาสวะ
  อวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยู่ร่วมกันกับกามาสวะนั้น ย่อมสิ้นไปเพราะอนาคามิมรรค
  อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ อวิชชาสวะทั้งสิ้น
  ย่อมสิ้นไปเพราะอรหัตตมรรค อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะอรหัตตมรรคนี้ ฯ

  ชื่อว่าญาณ เพราะอรรถว่ารู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญา เพราะอรรถว่ารู้ชัด
  เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในความเป็นผู้มีความชำนาญ ในอินทรีย์
  ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เป็นอาสวักขยญาณ ฯ


  ที่มา [๒๕๙]http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=31&A=2907&Z=2969&pagebreak=0
   
 2. ชมทรัพย์

  ชมทรัพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  523
  ค่าพลัง:
  +236
  บทพระธรรมคุณ

  สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก
  อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ
  เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ

  พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
  เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
  เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
  เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
  เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้...
   
 3. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  4,043
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,185
  ฮ่า มัวแต่ดู ม๊อบ


  นี่ ชมทรัพย์

  ไหน ลอง ขยาย คำว่า
  มี นิพพานเป็นอารมณ์ ของ ชมทรัพย์หน่อย
   
 4. ชมทรัพย์

  ชมทรัพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  523
  ค่าพลัง:
  +236
  ถามพระธรรมดู ครับ
  พิสูจน์ตัวเองด้วยตนเอง ได้ผลแล้วเรียกผมมาพิสูจน์ต่อครับ จริงไม่จริง

  อย่ามาพิจารณาผมเลย จะได้อะไร ไว้ค่อยคุยกันใหม่ครับ อ.ปราบ
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  4,043
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,185
  แหม๋ แหม๋ ชมทรัพย์ อุส่าห์ยก นิพพานเป็นอารมณ์ มาให้อ่าน
   
 6. แค่พลัง

  แค่พลัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,047
  ค่าพลัง:
  +1,074
  คุณชมทรัพย์ยกมาให้อ่านก็ดีแล้วคับ ความรู้มีมากมาย ใครใคร่ศึกษา
  หรือใครจะใคร่ ก็เลือกเอาคับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...